“Armenian Association for Academic Partnership and Support” (ARMACAD) is a non governmental, non-commercial organization, which unifies qualified specialists carrying out academic activity in the sphere of humanities and social sciences in Armenia as well as abroad, representing and protecting their rights and interests.

The Organization operates in the Republic of Armenia.

ԱՐՄԱԿԱԴը 2007թ. հիմնադրված կրթական, ակադեմիական, դրամաշնորհային և աշխատանքային հայտարարությունների տարածման ցանց է, որի անդամներն ամենօրյա պարբերականությամբ ստանում են իրենց մասնագիտական և գիտակրթական պահանջներին համապատասխան հայտարարություններ:

https://armacad.info/

Book Informations:

Year 2007
Editor Armenian Association for Academic Partnership and Support
Editor's City Erevan
Types of work
Types of document
Langs
  • Anglais
  • Arménien