The following letter from the Acting President of the Delegation of the Armenian Republic is circulated for the information of the Members of the Assembly.
Paris, 1922. 4 pages.

Տեղեկութիւններ գիրքին մասին.–

Տարի 1922
Էջերու թիւը 4
Բանալի բառեր
Գործի տեսակներ
Վաւերագրի տեսակներ
Լեզուներ
  • Anglais

Հեղինակներ.–