On the 50th anniversary of the treaty of Sèvres.
Published by the committee for the restitution of the Armenian lands, Beirut, Lebanon, 1970. 19 pages.

Տեղեկութիւններ գիրքին մասին.–

Տարի 1970
Էջերու թիւը 19
Բանալի բառեր
Գործի տեսակներ
Վաւերագրի տեսակներ
Լեզուներ
  • Anglais