The annual report by american board of commissioners for foreign missions n°106.
Article about Turkey missions.
Published by the board Congregational House, Boston, 1916. 37 pages.

Տեղեկութիւններ գիրքին մասին.–

Տարի 1916
Էջերու թիւը 37
Բանալի բառեր
Գործի տեսակներ
Վաւերագրի տեսակներ
Լեզուներ
  • Anglais