The destruction of the Turkish Armenians. Article by Albert Thomas, Head of the french war munitions department, published in the Manchester gardian, November 24th 1915. 10 pages.

Տեղեկութիւններ գիրքին մասին.–

Տարի 1915
Էջերու թիւը 10
Բանալի բառեր
Գործի տեսակներ
Վաւերագրի տեսակներ
Լեզուներ
  • Anglais

Հեղինակներ.–