The story of the Armenian massacres in text and pictures. Collector’s edition.
Compiled and illustrated by James Nazer.
Published by T & T publishing, inc. 1980. 162 pages

Տեղեկութիւններ գիրքին մասին.–

Տարի 1968
Էջերու թիւը 162
Բանալի բառեր
Գործի տեսակներ
Լեզուներ
  • Anglais

Հեղինակներ.–