The story of martyred Armenia
The christian people of ancient eden ,and their cruel persecutions by the moslems by G.H. Sandison
Published by the christian herald, Louis Klopsch, New-York, 1896. 45 pages

Տեղեկութիւններ գիրքին մասին.–

Տարի 1896
Էջերու թիւը 45
Բանալի բառեր
Գործի տեսակներ
Լեզուներ
  • Anglais

Հեղինակներ.–