The 50th anniversary of the genocide perpetrated on the Armenians.
Published by the central committee for the liberation of the Armenian territories from Turkey, Beirut, 1965. 12 pages.

Տեղեկութիւններ գիրքին մասին.–

Տարի 1965
Էջերու թիւը 12
Բանալի բառեր
Գործի տեսակներ
Վաւերագրի տեսակներ
Լեզուներ
  • Anglais