Azarya’s examination of the delicate symbiosis between the lay and monastic communities is sensitive and sociologically acute. The contrasts of the Armenian quarter shed light on the differences between types of collectives, and illustrate the ways in which people stubbornly accomplish the mingling of what seem incompatible rules for living.

Նօթեր երկին մասին.–

Victor AZARYA is Senior Lecturer in the Department of Sociology and Social Anthopology at the Hebrew University of Jerusalem

Տեղեկութիւններ գիրքին մասին.–

Տարի 1984
Էջերու թիւը 252
Երրորդական խորագիր Urban Life Behind Monastery Walls
Հրատարակիչ University of California Press
Հրատարակուած քաղաքը Berkeley (California)
Support-ի ձեւաչափը 15x22
Colume-ի տեսակը Relié
ISBN-ի թիւ 978-0520047495
Բանալի բառեր
Գործի տեսակներ
Լեզուներ
  • Anglais

Հեղինակներ.–

AZARYA Victor Professeur de sociologie, Hebrew university of Jerusalem, Israël (en 1995)